Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na stanowisko: główna księgowa

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

ul. Jagiellońska 79/82  82-200 Malbork 

ogłasza nabór na  stanowisko: główna księgowa

I.  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku ul Jagiellońska 79/82 82-200 Malbork tel. 556200977

II.  Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy w Specjalnym Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku
Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.  Rodzaj umowy – umowa o pracę.
Zatrudnienie od   1 kwietnia  2021 r.

III.  Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
        a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
        uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
        co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
        b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
        praktykę w księgowości,
   

IV. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4)     znajomość przepisów podatkowych, 

5)     znajomość przepisów płacowych,

6)     znajomość przepisów ZUS,

7)     znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

8) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych

9)     znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.,

10)   umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

V.Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

1)     Zadania główne  - zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.

2)     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3)     Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4)     Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

5)   Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.

6)     Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.

7)     Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów.

8)     Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.

9)     Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

10)     Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych.

11)  Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym Pit), zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami.

12)   Prowadzenie Inwentarza .

13)   Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana będzie w budynku  Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku ul. Jagiellońska 79/82. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka,. Budynek  jest częściowo  przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

2)     Oryginał kwestionariusza osobowego.

3)     Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

4)     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.

5)  Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje  i wykształcenie zawodowe.

6)     Oświadczenie o niekaralności.

7)     Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

8)     Oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w sekretariacie) lub przesłać w terminie do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 12.00  na adres: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku ul Jagiellońska 79/82 82-200 Malbork tel. 556200977  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w  Specjalnym Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Specjalnym Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku ul Jagiellońska 79/82 30 dnia 30 marca 2021 r. godz. 13:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 556200977 lub 882405426

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości  na stronie internetowej szkoły (www.autyzm.malbork.edu.pl) w zakładce Przetargi i Konkursy BIP  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Ośrodka. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku konieczności zachowania szczególnej ostrożności ze względu na pandemię ogłaszający przeprowadzi procedurę drogą internetową.

 Jeżeli w danej placówce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, których komisja przedstawia dyrektorowi placówki (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych).

Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny (art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

w Malborku

Róża Banasik-Zarańska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Róża Banasik-Zarańska

Data wytworzenia:
28 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Róża Banasik-Zarańska

Data publikacji:
28 mar 2021, godz. 18:09

Osoba aktualizująca informacje

Róża Banasik-Zarańska

Data aktualizacji:
28 mar 2021, godz. 18:25